Major Shareholders as of 08 March 2018

Shareholder Number of shares Percentage %
1. นางพัทยา พิเชฐพงศา 245,063,700 12.93
2. นายวรุตม์ ภาณุพัฒนพงศ์ 148,250,400 7.82
3. นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ 140,000,000 7.38
4. นางนริสา เนื่องสิทธิ์ 102,500,000 5.41
5. MR.SURESH KUMAR JOHN SUBRAMANIAM 100,000,000 5.27
6. นายภีม ภาณุพัฒนพงศ์ 86,356,800 4.55
7. นายเพชร ภาณุพัฒนพงศ์ 84,781,200 4.47
8. นางเกศรา มานะศิลป์ 68,199,250 3.60
9. น.ส.พิชญ์ธิดา ภาณุพัฒนพงศ์ 58,833,100 3.10
10. นายวิชาญ ตรีสุทธาชีพ 53,744,400 2.83
11. นายภูริชญ์ กูลโฆษะ 40,000,000 2.11
12. นางพนิดา ภาณุพัฒนพงศ์ 39,193,100 2.07
13. MR.CHRISTOPHER JOHN CARTWRIGHT 38,194,444 2.01
14. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก 32,305,000 1.70
15. นางนวพร สบฤกษ์ 25,268,159 1.33
16. บริษัท สินแพทย์ จำกัด 24,418,900 1.29
17. นายสมนึก เคร่งธรรมคุณ 20,992,500 1.11
18. นายธนาพันธ์ ประเสริฐรุ่งเรือง 20,667,200 1.09
19. นางณิการ์ โสภณพาณิชกิจ 18,982,500 1.00
20. น.ส.ณิชกมล เกตุพันธุ์ 16,700,000 0.88
21. นายวิศวัฒน์ แสงอรุณ 16,600,000 0.88
22. คุณหญิงอลิศรา สนิทวงศ์ฯ 16,595,000 0.88
23. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 13,629,752 0.72
24. นายภูศิษฐ์ จิตติละอองวงศ์ 12,500,000 0.66
25. MISSLI CAO 10,274,375 0.54